INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD


Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Prodávajícím je společnost TZMO Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Vlastibořská 2789/2, PSČ 193 00, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89661. IČ: 26723476, DIČ: CZ26723476

Kupujícím je subjekt (fyzická osoba), který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (objednávkou).

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Za shodu s kupní smlouvou se také považuje jakost a užitné vlastnosti objednaného zboží pro věc takového druhu obvyklé. Dále je shoda s kupní smlouvou dovozována splněním požadavkům právních předpisů kladených na výrobky tohoto druhu. Za naplnění objednávky dle kupní smlouvy je považováno i dodání zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či odpovídající účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Výjimku tvoří výprodejové akce, kde expirační lhůta může být kratší. V těchto případech je přesné datum expirace uvedeno v detailu produktu, který je upraven přidáním textu "výprodej".

Záruční doba

Na veškeré zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek je poskytována plná záruka dle platných právních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. U spotřebního zboží (zdravotnické pomůcky a pod.) je záruční doba 24 měsíců. U kosmetiky odpovídá záruční doba době expirace (datu použitelnosti). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí objednávky kupujícím.

Záruční podmínky

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno v rámci zásahu vyšší moci.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady možné, a není-li takový postup účelný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Místo vyřízení reklamace a náhrada nákladů

Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. V případě závady na zboží má zákazník u oprávněné reklamace právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace se nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací neuplatňuje. Zákazník bude telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. března 2011. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Aktuální znění bude vždy zákazníkům k dispozici na těchto internetových stránkách.